Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administrator danych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest
Scentcare Polska Marcin Kasprzak z siedzibą we Wrocławiu ( 51- 354), przy ul. Poleskiej 35,
o numerze NIP: 748-111-66-64, i numerze REGON: 020354538.
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres
e-mail: marcin.kasprzak@scentcare.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora lub
telefonicznie pod numerem +48 604121352
Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm. oraz z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – zwane dalej „RODO”/”GDPR”. lub „Rozporządzenie RODO”,
Profilowanie.
Udostępnione przez Państwa dane, jeśli wyraziłeś na to zgodę, przetwarzamy również w
celach marketingowych. Cele te obejmują w szczególności przedstawianie Państwu ofert i
promocji, które wierzymy, że mogą Państwa zainteresować, jak również innych informacji
promujących markę Sensitima i nasze produkty. Zależy nam, aby treści, które będziemy
Państwu prezentować na naszej stronie lub w newsletterze były dopasowane do Państwa
zainteresowań, dlatego stosujemy zautomatyzowane mechanizmy przetwarzania informacji
tzw. profilowanie. Zaznaczamy jednak, że w żadnym przypadku nie stosujemy tych
mechanizmów do automatycznego podejmowania decyzji, czyli akcji, które miałyby mieć
wpływ na dostępność i możliwość skorzystania przez Państwa z oferowanych przez nas usług.
Dostęp do Państwa danych.
Państwa dane osobowe będą udostępniane tylko naszym zaufanym partnerom, będącym
podwykonawcami naszych usług, czyli firmom, przetwarzającym Państwa dane na nasze
zlecenie. Mogą to być, np. firmy analizujące ruchy użytkowników na naszej stronie
internetowej lub świadczące usługi dostosowujące treści strony do Państwa zainteresowań.
Państwa dane będą także udostępniane naszym partnerom uczestniczącym bezpośrednio w
procesie obsługi sprzedaży, w tym naszym pracownikom i współpracownikom czy kurierom,
Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane organom tj. sądy czy policja – czyli
instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa.
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w
celach marketingowych z podmiotami spoza działalnością firmy ScentCare Polska. Dane
przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych
usług. Nie będziemy przekazywać ani zezwalać na przekazywanie Państwa danych poza
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba, że wymagać tego będzie proces
świadczenia naszych usług. Przekazując dane osobowe do państw trzecich podejmiemy
niezbędne środki do zapewnienia, że przekazanie to będzie zgodne z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych tzn. odbiorcy danych pochodzić będą z krajów, które zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej, zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych lub są
odbiorcami ze Stanów Zjednoczonych, którzy certyfikowali zgodność z programem Tarczy
Prywatności (Privacy Shield) UE-USA.
2. Cel przetwarzania, podstawa prawna, zakres przetwarzania i okres retencji.
2.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych
przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego
Usługobiorcę lub Klienta za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form
kontaktu z ScenCare Polska. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących
celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
2.1.1. Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów – podstawa prawna to
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia
w inny sposób zawartej umowy. Zakres maksymalny: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej,
numer telefonu kontaktowego, hasło oraz dane dotyczących świadczenia ewentualnych Usług: adres
Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw
weekendowych/świątecznych, W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami
Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.1.2. Marketing usług i produktów własnych – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (prawnie uzasadniony cel polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek
administratora). Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres, adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Dane przechowywane są od momentu ich
pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie, przez osobę, której dane dotyczą.
2.1.3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych – Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO
w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r.
poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi
Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu
przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub
rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego
dane dotyczą). Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) – nazwa firmy oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.1.4. Ściąganie należności – Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO ( przetwarzanie niezbędne jest
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającego na
utrzymaniu płynności). Do momentu pełnego rozliczenia. Zakres maksymalny: Imię i
nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres
dostawy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa firmy oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.1.5. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator
lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO (obrona interesów przedsiębiorcy). Dane są przechowywane przez
okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane
dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy
termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Zakres maksymalny: imię i nazwisko;
numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer
domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub
Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę
firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.1.6. Składanie reklamacji, skarg, wniosków za pomocą strony internetowej, telefonu,
czy też poczty e-mail – przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu
o jakości dostaw. Będziemy przetwarzać te dane osobowe, które wcześniej Państwo nam
podali w celu realizacji żądanych przez Państwa czynności lub w celu przekazania Państwu
informacji, o które poproszą – w zależności od tego, która sytuacja ma miejsce.
2.1.7.Jeśli przystąpią Państwo do udziału w organizowanych przez nas konkursach,
loteriach i plebiscytach i przekażą nam w związku z tym Swoje dane, wówczas będziemy je
przetwarzali w celu przeprowadzenia danego konkursu, loterii, czy plebiscytu, w tym w celu
wyłonienia ich laureatów i przyznania im nagród. Jeśli konkurs, plebiscyt czy loteria, w której
będą Państwo brali udział będą posiadały własny regulamin informacyjny regulujący kwestie
przetwarzanych przez nas Państwa danych, wówczas tenże regulamin, w zakresie treści w niej
uregulowanych, będzie miał pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w
niniejszej Polityce Prywatności. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdzie niniejsza
Polityka Prywatności.
2.3. Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Po
jego Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
Obowiązek podania danych.
Pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie
danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z
Państwem zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to również danych, które musimy zebrać z
uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny.
W sytuacji, gdy pozyskujemy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona
całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody nie podejmiemy działań, których ta
zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. Cofnięcie zgody
nie wpływa jednak na legalność przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego
dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Państwa prawa.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z Dnia 27
Kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony Osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO/GDPR) przysługują Państwu prawa:
a. prawo dostępu do Państwa danych,
b. prawo żądania sprostowania danych,
c. prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych.
d. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
e. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu
administratorowi danych.
f. jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mogą dodatkowo skorzystać
Państwo z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej
podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności
można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości
pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora.
Bezpieczeństwo.
Przykładamy wielką miarę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed
nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym
zniszczeniem oraz ich utratą. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron
internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką
prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu
Internetowego Administratora.
Cookie.
Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Państwa komputera lub
urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli
korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.
Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej
stronie startowej oraz przechowywania Twoich danych, po kliknięciu w opcję „OK,
rozumiem”. Będziemy też używać plików cookie do zapisywania Państwa ulubionych
produktów.
Plików cookie sesji używamy na przykład, kiedy użytkownik skorzysta z funkcji filtrowania
produktów, a także do sprawdzenia, czy jest zalogowany lub czy włożył do koszyka jakiś
produkt.
Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w
celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz
indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania
oferty interesującej dla użytkownika. Te pliki cookie pozwalają nam udostępniać preferencje
użytkownika naszym reklamodawcom, co umożliwia wyświetlanie jeszcze lepiej
dostosowanych reklam.
Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne
na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez
serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook czy Instagram i są powiązane z
możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na
stronie.
Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik
korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na
innych stronach/w innych kanałach komunikacji.
Kiedy zalogujesz się na swoje konto, będziemy łączyć Państwa identyfikator plików cookie z
danymi osobowymi przesłanymi i zbieranymi w związku z Państwa ruchem na sensitima.pl.
Będziemy łączyć Państwa pliki cookie z Państwa danymi osobowymi, tylko jeśli zalogują się
Państwo do swojego konta, wówczas dane będą przetwarzane na mocy naszego
uzasadnionego interesu.
Zgoda na przetwarzanie danych pod formularzem zamówienia, zakładania konta: .
*Potwierdzam, że zapoznałam/łem się i akceptuję Regulamin serwisu i Politykę prywatności.
(tu odniesienie po kliknięciu na stronę Regulaminu / Polityki)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera (informacji handlowych) Scentcare Polska
drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail w rozumieniu art. 10 ust.1 ustawy
z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną od jest Scentcare Polska
Marcin Kasprzak z siedzibą we Wrocławiu ( 51- 354), przy ul. Poleskiej 35.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Usługi. Mogą Państwo w
dowolnym momencie wycofać zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
marcin.kasprzak@scentcare.pl – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonamy przed jej wycofaniem.
Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest
Scentcare Polska Marcin Kasprzak z siedzibą we Wrocławiu ( 51- 354), przy ul. Poleskiej 35.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail:
marcin.kasprzak@scentcare.pl, telefonicznie pod numerem: + 48 604121352 lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
Zasady i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych określa Polityka
prywatności. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią, określa ona bowiem wszystkie
informacje, niezbędne do świadomego i dobrowolnego podania przez Państwa danych
osobowych, w tym podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, okres ich
przechowywania, podmioty, którym dane mogą być udostępniane i prawa, które przysługują
Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym prawo dostępu do
danych, ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania czy prawa do usunięcia
danych.

close-link